គ្រោង

ពីWiktionary

( កិ. ) ប្រុង​ទុក, រៀប​ចំ​ទុក​ជា​មុន : គ្រោង​ទេយ្យទាន​សម្រាប់​ធ្វើ​បុណ្យ, គ្រោង​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី ។

( ន. ) រាង, សណ្ឋាន : គ្រោង​ផ្ទះ, គ្រោង​ឆ្អឹង (ហៅ​ថា គម្រោង ក៏​បាន) ។ ចាន​ដែល​ធំ​ជាង​គេ​ហៅ ចាន​គ្រោង; ក្ដាម​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ធំ​ៗ ហៅ ក្ដាម​គ្រោង ។ កុក​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ខ្ពស់​ជាង​កុក​ឯ​ទៀត ក៏​ហៅ កុក​គ្រោង ដែរ, តែ​អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ ហៅ​ថា កុក​ស-ក ។

( គុ. ) ដែល​ខ្ពស់​ស្រោង​ហួស​ខ្នាត, ដែល​ខ្ពស់​ចង្រ្គោង (ម. ព. ចង្គ្រោង ផង) ។