គ្រោះ

ពីWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (គ្រហ; គហ “ដំណើរ​កាន់​យក, ការ​កាន់; យក, ទទួល; គំនិត; ហេតុ; ឧបការៈ ; អនុកូល...”) គុណ; ទោស; សុខ; ទុក្ខ; ថ្នាំង​ថ្នាក់ ដែល​កើត​មាន​ក្នុង​កាល​ម្ដង​ៗ តាម​ដំណើរ​អំពើ​អាក្រក់​ល្អ​របស់​បុគ្គល​រាល់​រូប : គ្រោះ​កាច, គ្រោះ​ជា, គ្រោះ​អាក្រក់, គ្រោះ​ល្អ; មាន​គ្រោះ; គ្រោះ​ថ្នាក់; រំដោះ​គ្រោះ; ចួន​លើ​គ្រោះ (ម. ព. បាប​គ្រោះ, សោម​គ្រោះ ផង) ។