គ្វាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ความ ស. ( ន. ) (គ្វាម អ. ថ. ខ្វាម “សេចក្ដី”) ដំណើរ; បទ; បែប​បទ (របស់​គាថា, ពាក្យ​កាព្យ) : បទ​គ្វាម; សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​សរសេរ​ក្លាយ​មក​ជា ឃ្វាម ក៏​មាន ។