ឃរាវាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃៈរា-- បា.; សំ. ( ន. ) (គ្ឫហាវាស) ការ​នៅ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះ; អ្នក​នៅ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះ (ម. ព. គ្រឹហាវាស, គ្រហស្ថ ផង) ។