ឃាតកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃា-តៈ-កៈ បា. ( ន. ) (ឃាតក) អ្នក​ធ្វើ​ឃាត, អ្នក​សម្លាប់ ។