ឃាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រាំងរា, ស្ទាក់​ដំណើរ : ឃាំង​ផ្លូវ​មិន​ឲ្យ​មនុស្ស​ដើរ ។ វេវ. ខាំង ។