ឃិនឆាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​បន្លែ​ចិន​មួយ​យ៉ាង សណ្ឋាន​ប្រហែល​នឹង​វ៉ាន់ស៊ុយ តែ​ស្លឹក​ធំ​ជាង​វ៉ាន់ស៊ុយ ក្លិន​ក៏​ខុស​គ្នា ។ ឃុយឆាយ