ឃើញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឆ្លុះ​យល់​រូប​ប្រាកដ​ដោយ​ភ្នែក : ឃើញ​មនុស្ស​ដើរ​ច្រើន​នាក់ ។