ឃ្នាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​មាន​កាំ​ទទឹង​មួយ​ម្ខាង សម្រាប់​ដាក់​ក​មនុស្ស​ទោស : មនុស្ស​ជាប់​ឃ្នាង, នាយ​ភូ​ឃុំ​បាន​យក​ឃ្នាង​ទៅ​ដាក់​មនុស្ស​ទោស ។