ឃ្នាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​គាប : ឃ្នាប​អំពៅ (ម. ព. គំនាប ផង) ។