ឃ្នូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​គូស : កែង​ឈើ ឬ កែង​ស្ពាន់​ជា​ឃ្នូស​គូស​តម្រង់​ជ្រុង; បន្ទាត់​ជា​ឃ្នូស​គូស​ឲ្យ​មាន​ស្នាម​ជា​ខ្សែ​ត្រង់ ។ ព. ផ្ទ. គំនូស គឺ​ស្នាម​ដែល​កើត​ពី​គូស ។