ឃ្នើស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ទើស, ទាក់, ទាស់ : ឃ្នើស​ចិត្ត ។