ឃ្មាតខ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខំ​ប្រឹង, សង្វាត​ខ្លាំង : ឃ្មាត​ខ្មី​ធ្វើ​ការ (ម. ព. ខ្មីឃ្មាត ផង) ។