ឃ្មឹល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ឡើង​សាច់​ក្រាស់​កន្ទឹស : សាច់​ឡើង​ឃ្មឹល, មុខ​ឃ្មឹល ។