ឃ្មួញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតសង្កាត់នៃខណ្ឌឫស្សីកែវ
  2. សង្កាត់នៃខណ្ឌសែនសុខ
  3. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌឫស្សីកែវ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ