ឃ្លាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ងាក​ចេញ​ផុត​ពី​គ្នា ឬ​បែក​ពី​គ្នា​ទៅ​ឆ្ងាយ : អង្គុយ​ឲ្យ​ឃ្លាត​ពី​គ្នា, បង​ប្អូន​ឃ្លាត​គ្នា​​យូរ​ឆ្នាំ​ហើយ ។