ឃ្លាតឃ្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ឃ្លាត​ដាច់​ស្រឡះ, ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ដាច់​សង្វែង (ម. ព. ឃ្លា , ឃ្លាត ផង) ។