ឃ្លាយ​បាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​តូច​មួយ​ប្រភេទ​សម្រាប់​វេញ​ខ្សែ : ខ្សែ​ឃ្លាយ​បាត ។