ឃ្លាំងលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំលើកដែក