ឃ្លិប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) (ខ្លិប អ. ថ. ឃ្លិប) ដេរ​ចំ​ជាយ, ដេរ​ចំ; រុំ​ព័ទ្ធ​បន្ថែម ។