ឃ្លុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដណ្ដប់​រុំ​ព័ទ្ធ​បិទ​បាំង​កាយ​ដោយ​ចីវរ តាម​វិនយប្បញ្ញត្តិ : លោក​សង្ឃ​ឃ្លុំ​ចីពរ ។ ចង​បិទ​មាត់​សត្វ : យក​ខ្សែ​ឃ្លុំ​មាត់​សេះ ។

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​រុំ​ព័ទ្ធ​មាត់​សត្វ​ជើង ៤ : ឃ្លុំ​សេះ; ឃ្លុំ​មាត់​ឆ្កែ​កាច ។