ឃ្លេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​រនាម​មួយ​ប្រភេទ​មាន​បន្លា សម្រាប់​យក​ខ្លឹម​ស្ងោរ​ជ្រលក់​សូត្រ ។