ឃ្លៃថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍ចំរើន