ឃ្លោកសាដៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(Calabash): ប្រភេទ​ឃ្លោក​ម្យ៉ាង​រាង​ដូច​ក្អម​មួយ​ជាន់ ឬ​ពីរ​ជាន់ ។ ផ្លែ​ខ្ចី​ប្រើ​ជា​បន្លែ សំបក​ផ្លែ​ទុំ​ប្រើ​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក ជា​គ្រឿង​លម្អ និង​ធ្វើ​ស្នូក​សាដៀវ ។ អ្នកខ្លះ​ហៅ ឃ្លោក​ព្នង ។