ឃ្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផ្អៀង​ចុះ​ផ្អៀង​ឡើង : ទូក​ឃ្លោង ។

( ន. ) ពាក្យ​សំនួន​ចួន​សំដី : ពាក្យ​ឃ្លោង ។