ឃ្លោយទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមៀន