ឃ្លោយទី២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមៀន