ឃ្លោយទី៤

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមៀន