ឃ្វាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាំ, រក្សា​សត្វ​ចិញ្ចឹម : ឃ្វាល​គោ, ឃ្វាល​ក្របី, ក្មេង​ឃ្វាល​ក្របី ជិត​បឹង​មួយ ។