ឃ្វិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ក្រូច​មួយ​ប្រភេទ សំបក​ស្ដើង​ផុយ​ងាយ​បក ផ្លែ​ប្រើ​បរិភោគ​ជា​ចំណី​លាង​មាត់ : ក្រូច​ឃ្វិច ។