ឃ្វើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ចាន​ធំ​មួយ​យ៉ាង ធំ​ជ្រៅ​ជាង​ចាន​គោម : ចាន​ឃ្វើង, ស៊ី​បាយ​អស់​មួយ​ឃ្វើង (និយាយ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ទ្រមេម : បាយ​មួយ​ទ្រមេម ) ។