ឃ្វើច​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ពាក្យ​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ដើរ​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង : ដើរ​ឃ្វើច​ៗ គឺ​ដើរ​វៀច​ៗ ឃ្ញើច​ៗ ព្រោះ​ពិការ​ជើង មាន​កើត​ដំបៅ​លេច​ជាដើម ។