ឃ្សឹមក្នុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឃ្សឹម