ងងាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​ដំណើរ​ងើប​ងើយ​គគាត : ដើរ​ងងាស; ដំណើរ​ងងាស ។