ងងឹត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ភ្លឺ, គឺ​ដែល​ឥត​មាន​ពន្លឺ : យប់​ងងឹត, ខែ​ងងឹត ។ ភ្នែក​ងងឹត ឬ ងងឹត​ភ្នែក គឺ​ភ្នែក​ដែល​អន់​ភ្លឺ ឬ មិន​សូវ​ភ្លឺ ឬ​ក៏ ភ្នែក​ខ្វាក់ (ពាក្យ​គួរ​សម) ។ ដែល​ទើស​គំនិត​គិត​មិន​យល់ : ងងឹត​មុខ គឺ​ដែល​ងោង​ជ្រប់​មើល​អ្វី​មិន​ឃើញ, គិត​អ្វី​មិន​ទាន់ ដោយ​ខ្យល់​ដើរ​មិន​ស្រួល ឬ ដោយ​ខឹង​ខ្លាំង​ជាដើម (កុំ​ប្រើ​ច្រឡំ​ជា ល្ងឹត, ល្ងឹត​ល្ងង់) ។