ងងុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សេចក្ដី​សម្រាក កើត​ដោយ​រួយ​ស្រយង់ស្រយុត​ទន់​ក្នុង​កាយ​នាំ​ឲ្យ​ចង់​ដេក : ងងុយ​ដេក, ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​មិន​កើត ព្រោះ​យប់​មិញ​ខ្ញុំ​អត់​ងងុយ ។ ជ្រប់​ងក់​ចង់​ដេក (មិន​សូវ​ប្រើ, ច្រើន​ប្រើ​ថា ងុយ ឬ ងុយ​ដេក, ងុយ​ទទួល​ទាន​ដំណេក) ។