ងាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បែរ​បញ្ឆៀង, បែរ​ខាង : ងាក​ឆ្វេង, ងាក​ស្ដាំ, ងាក​ចុះ​ងាក​ឡើង ។ ងាក​ចិត្ត, ងាក​គំនិត គឺ​បែរ​ចិត្ត, បែរ​គំនិត ។