ងារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មុខ​ការ, ទី​តំណែង​រាជការ​តាម​បណ្ដា​ស័ក្ដិ, តាម​ក្រសួង, បណ្ដា​ស័ក្ដិ, យស​ស័ក្ដិ, ឋានន្តរ ។ លោក​ហ្នឹង​មាន​ងារ​ជា​អ្វី ? មាន​ងារ​ជា​ហ្លួង​ពិភក្តិ​អក្សរ ។

( ន. ) ភាគ​ដី​ល្មម​កម្លាំង​បុរស​ធ្វើ​មួយ​ពេល​ហើយ​ការ : ដី​មួយ​ងារ, ភ្ជួរ​ស្រែ​មួយ​ព្រឹក​បាន​ពីរ​ងារ ។ ការ​ដែល​ចែក​ដោយ​មុខ, ដោយ​ឡែក ក៏​ហៅ​ថា ងារ ដែរ : ធ្វើ​ការ​តាម​មុខ​ងារ, ធ្វើ​ការ​កាន់​មុខ​ងារ, ធ្វើ​ការ​កាន់​ងារ, ភ្ជួរ​កាន់​ងារ ។ ខ្នាតរង្វាស់ពីបុរាណ ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ១០ ព្យាម ៤ ជ្រុង ត្រូវជា ១០០ ព្យាមក្រឡាប្រហែល ២០ ម៉ែត្រ ៤ជ្រុង ឬ ៤០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ ឧ. ភ្ជួរស្រែមួយព្រឹកបានពីរងារ។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ការ : ការ​ងារ គឺ​កិច្ច​ការ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​មុខ ។