ងាវ

ដោយWiktionary

( ន. ) លៀស​សមុទ្រ​មួយ​ប្រភេទ ក្នុង​ពួក​គ្រែង : ផ្អក​ងាវ ។