ងាវកក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទបក្សីម្យ៉ាង Strok-billed Kingfisher