ងាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) គ្រវាស​ចេញ : ងាស​ដៃ, ងាស​ជើង ។