ងាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ក្រហម​ចាស់ : ក្រហម​ងាំង (ម. ព. ងៅ, ឆ្អៅ ផង) ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​អណ្ដែង​មួយ​ប្រភេទ​មាន​សាច់​ហាប់ ក្បាល​ធំ​ទ្រងាង​ ផ្សេង​គ្នា​ពី​ត្រី​អណ្ដែង​ទន់ : ត្រី​អណ្ដែង​ងាំង មាឌ​តូច​ជាង​ត្រី​អណ្ដែង​ទន់ (ម. ព. អណ្ដែង ផង) ។