ងឺ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​គ្រហឹម​ស្រាល​ៗ ។