ងូង​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​គង​ធំ; សូរ​កន្លង់​ហើរ​ជាដើម ។