ងួណាមធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

งั่วนำถุม, ណាមធំទីប្រាំ រឺ ទឹកធំទីប្រាំ