ងើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អើត : ងើត​មើល, ងើត​ក, ងើត​មុខ ។ មក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​រឿយ​ៗ : ឱ​បង​អើយ ! ខ្ញុំ​ឈឺ​ទ្រម​ជាង ៣ ខែ​ហើយ, មេ​កូន​ហ្នឹង វា​មិន​ដែល​មក​ងើត​ខ្ញុំ​ម្ដង​ទេ ! ។ ប្រើ​ជា​បរិវារ​សព្ទ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ អើត ក៏​មាន : វា​មិន​ដែល​អើត​ងើត​ឯង​សោះ ។