ងឿ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) ក្ដារ​ក្រាស់​បន្ទះ​ធំ​ៗ ពីរ ឬ បី​សន្លឹក​តម្រៀប​ភ្ជិត​គ្នា​លើ​ជើង​ម៉ា​ទ្រ : ក្ដារ​ងឿ ។