ងៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សន្លាក់, ក្ដៀង : ងៀង​សន្ទូច, ងៀង​ច្បូក ។