ងេងើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) (ម. ព. ងីងើ) ។