ង៉ក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​ឈប់​ឥត​សំរៀម​ឲ្យ​វិសេស​ឡើង : ឈប់​ង៉ក់, ទច់​ង៉ក់ គឺ​ឈប់ ឬ ទច់​ដោយ​ទប់​ល្បឿន​ពេញ​ទំហឹង​ឲ្យ​នឹង​នៅ ។